دانشکده مهندسی شیمی- طرح
لیست دانشجویان ممتاز ۴۰۰-۹۹

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/20 | 
۹۹-۴۰۰ لیست دانشجویان ممتاز سال تحصیلی

کارشناسی
دانشکده رشته نام و نام خانوادگی سال ورود
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی محمد امین منصوری بابهوتک ۹۷
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی کیمیا ندیری ۹۷
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی محمد افشار ۹۷
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی علیرضا علی پور ۹۷
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی نجمه عبادی ۹۸
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی علی طاهری ۹۸
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی ریحانه افشارنیا ۹۸
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی نگین السادات خاتمی ۹۸
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی علیرضا تولا ۹۸
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی بیتا مواساتی ۹۸
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی محمد حسام ملکی ۹۹
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی سارا بزرگ قمی ۹۹
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی اشکان لازر ۹۹

کارشناسی ارشد
دانشکده رشته نام و نام خانوادگی سال ورود
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی مهسا لیاقت ۹۹
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی- طراحی فرآیند زهرا رضایی لایه ۹۹
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی- فرآیندهای جداسازی محسن مصباحی بابائی ۹۹
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی – فرآیندهای جداسازی زهرا اسماعیلی   ۹۹
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی- پلیمر زهره عبدی گرده ۹۹
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی- ترموسینتیک و کاتالیست محمدرضا برات زاده پیرشهید ۹۹
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی- مدلسازی، شبیه سازی و کنترل پردیس مهر محمدی ۹۹
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی- مدلسازی، شبیه سازی و کنترل محدثه شاه بهرامی ۹۹
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی نفت-مخازن لیلا زین العابدینی ۹۹

دکترا
دانشکده رشته نام و نام خانوادگی ترم ورود
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی محمد نیازی ۹۸

ممتازین پژوهشی
دانشکده مقطع رشته نام و نام خانوادگی ترم ورود
مهندسی شیمی، نفت و گاز دکترا مهندسی شیمی حسین مشهدی مسلم ۹۸
مهندسی شیمی، نفت و گاز ارشد مهندسی شیمی محمد کریم زاده کیسکانی ۹۸

دکترا پردیس دانشگاهی
دانشکده رشته نام و نام خانوادگی سال ورود
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی حسین مشهدی مسلم ۹۸

شایسته تقدیر
دانشکده رشته نام و نام خانوادگی سال ورود
مهندسی شیمی، نفت و گاز کارشناسی مهندسی شیمی ملیحه رضاپور سرمستانی ۹۹
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=15.2289.67790.fa
برگشت به اصل مطلب